Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:34 07.08.2020

Objavljena presuda pred Apelacionim odjeljenjem u predmetu Ivan Kraljević i drugi

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, po okončanom pretresu, a koji je održan po ukidanju prvostepene presude, objavilo je drugostepenu presudu kojom su optuženi Ivan Kraljević, Vice Bebek i Stojan Odak oglašeni krivim i to: optuženi Ivan Kraljević da je pod tačkom I.a. i I.c. počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 22. i 30. istog Zakona; optuženi Stojan Odak da je pod tačkama I.c.12, I.c.13, II.a.1, III.a.4 i III.a.5 izreke presude, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ, u vezi sa članom 22. istog Zakona; optuženi Vice Bebek da je pod tačkom I.c.13, izreke presude, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 22. istog Zakona.

 

Apelaciono vijeće ih je osudilo:

 

-Optuženog Ivana Kraljevića na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca;

-Optuženog Stojana Odaka na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci;

-Optuženog Vicu Bebeka na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

 

Optuženi Ivan Kraljević, Stojan Odak i Vice Bebek oglašeni su krivim što su u periodu od aprila 1993. godine do marta 1994. godine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između Hrvatskog vijeća obrane (HVO) s jedne strane i Armije Bosne i Hercegovine s druge strane, kao pripadnici Vojne policije HVO-a, i to Kraljević Ivan, kao upravnik vojno istražnog zatvora Ljubuški (VIZ Ljubuški) u periodu od sredine septembra 1993. do 19.11.1993. godine, te Stojan Odak i Vice Bebek u svojstvu pripadnika Vojne policije HVO-a i stražara zatvora VIZ Ljubuški u periodu od septembra 1993. do februara 1994. godine, postupajući suprotno članu 3. stav 1. tačka c. IV Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine, nečovječno postupali prema civilima bošnjačke nacionalnosti sa područja opština Stolac, Čapljina, Mostar, Prozor, Livno, Jablanica (Sovići, Doljani), koji su bili zatvoreni u prostorijama VIZ Ljubuški koji je bio smješten u policijskoj stanici u Ljubuškom i tu držani u nehumanim uslovima i podvrgnuti fizičkom i psihičkom zlostavljanju.

 

Nasuprot navedenom, optuženi Ivan Kraljević, optuženi Mate Jelčić, optuženi Skender Slavko, optuženi Stojan Odak, optuženi Vice Bebek, optuženi Vinko Radišić i optuženi Dragan Miloš, na osnovu odredbe člana 284. tačka a) ZKP BiH su oslobođeni od optužbe i to:

 

- Ivan Kraljević pod tačkama I.a.2, I.c.14 i I.d za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama e), f) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona, a pod tačkom I.a.6, I.c.11 i I.d. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. istog Zakona.

- Mate Jelčić pod tačkama II.a.2 i II.c. za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama e) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona, a pod tačkama II.b.3 i II.c. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona.

- Slavko Skender pod tačkama II.a.2, II.c., III.a.6 i III.b. za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama e) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona, a pod tačkama II.b.3, II.c., III.a.6 i III.b. ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. i 180. stav 1 i 2. istog Zakona.

- Stojan Odak pod tačkama I.c.14 i III.a.6 za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180 stav 1. istog Zakona, u odnosu na tačke I.a.6, I.c.11, II.b.3 i III.a.6. ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

- Vice Bebek pod tačkom II.b.3. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

- Vinko Radišić pod tačkom II.b.3. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

- Dragan Miloš pod tačkom II.b.3. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

 

U ovom dijelu, optuženi Ivan Kraljević, Mate Jelčić, Skender Slavko, Stojan Odak, Vice Bebek, Vinko Radišić i Dragan Miloš, po citiranim tačkama, oslobođeni su od optužbe radi izostanka opisa posljedice krivičnog djela koje je Tužilaštvo optuženima stavilo na teret.

 

Nadalje, optuženi Ivan Kraljević, optuženi Mate Jelčić, optuženi Skender Slavko, optuženi Stojan Odak i optuženi Vice Bebek, na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, su oslobođeni od optužbe i to:

 

- Ivan Kraljević pod tačkama I.a.1, I.a.4, I.a.5, I.a.7, I.a.8, I.b., I.b.9 i I.b.10 krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama e), f) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona, a u odnosu na tačke I.a.3, I.a.6, I.c.11, I.c.12 i I.c.13 krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona;

- Mate Jelčić pod tačkama II.a., II.a.1 i II.b krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama e) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona;

- Skender Slavko pod tačkama II.a.1, II.b., III.a.2, III.a.4 i III.a.5 krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama e) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona, a pod tačkom III.a., III.a.1,III.a.3 i III.a.4 krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona;

- Stojan Odak pod tačkama I.a.7 i I.a.8 krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona;

- Vice Bebek pod tačkom I.a.7 krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

  

Citirane tačke ovog oslobađajućeg dijela izreke drugostepene presude, koja je donesena po osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, svoje utemeljenje su našle u zaključcima Apelacionog vijeća da nije dokazana krivica optuženih lica van razumne sumnje; i to Ivana Kraljevića za inkriminacije drugih lica u vrijeme dok je bio upravnik VIZ Ljubuški, Mate Jelčića i Skender Slavka za uslove boravka zatvorenih lica, kao i inkriminacije drugih lica za vrijeme dok su bili upravnici VIZ Ljubuški, a Stojana Odaka i Vicu Bebeka za individualne inkriminacije, kako je to opisano u ovom dijelu izreke, te prethodno citirano.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved