Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 016447 17 Kžk - Šišić Muhamed i dr.

Optuženi

Šišić Muhamed

 

Drakovac Emir

 

Šuša Aziz

 

Šišić Tarik

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični navodi optužnice

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Muhamed Šišić, kao komandir Diverzantskog voda, a ostali optuženi kao pripadnici Diverzatskog voda tzv. Kukavičke čete koja je do kraja novembra 1992. djelovala u okviru 31. drinske brigade, a kasnije u sastavu 1. rogatičke brigade Armije RBiH, dana, 27. augusta 1992. godine koordinirali i izvršili napad snaga Armije BiH na kolonu izbjeglica srpske nacionalnosti koja se kretala iz mjesta Jabuka, iz pravca Goražda prema Rogatici koji je rezultirao smrću i teškim tjelesnim povredama više civila.

Također, optužnica tereti optuženog Drakovac Emira da je krajem 1992. godine, na području općine Foča, počinio ratni zločin ubistva, mučenja i sakaćenja sjekirom jednog civila i jednog ratnog zarobljenika.

 

Tačke optužnice

 

Optužnica tereti optužene za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142.stav1. KZ SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona, a optuženog Drakovac Emira i za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana144. KZSFRJ.

 

Tok postupka:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana 08. avgusta 2014. godine potvrdio optužnicu koja optužene Šišić Muhameda, Drakovac Emira, Šuša Aziza i Šišić Tarika tereti da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a Drakovac Emira još i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 24. septembra 2014. godine optuženi Šuša Aziz i Šišić Tarik izjasnili su se da nisu krivi. Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 21. oktobra 2014. godine optuženi Muhamed Šišić i Emir Drakovac izjasnili su se da nisu krivi.
 
Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 21. novembra 2014.
Sudeće vijeće u sastavu: Jukić Davorin, Kosović Jasmina, Samardžić Darko
 

Nakon okončanog glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zločine, pretresno vijeće je dana 07. marta 2017. godine, izreklo prvostepenu presudu kojom je optuženi Emir Drakovac  oglašen krivim što je u toku 1992.godine, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini koji je u periodu od avgusta do decembra 1992.godine postojao između Vojske Republike Srpske i Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, na području opština Rogatica i Foča, kao pripadnik Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, i to kao pripadnik Diverzantskog voda tzv. Kukavičke čete, vojne jedinice koja je do 18.11.1992.godine djelovala u okviru 31. Drinske brigade, a kasnije nastavila funkcionisati u sastavu 1. Rogatičke brigade, radnjama opisanim u tački 1. izreke presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva – učestvujući u ubistvu civilne osobe iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 22. istog zakona (saizvršilaštvo), i radnjama opisanim u tački 2. izreke presude krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika – mučenje ratnog zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ. Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1.  KZ SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona Sud je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina, a za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina, te je optuženom Drakovac Emiru izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četrnaest (14) godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 03.  novembra  2017. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Muhameda Šišića, Emira Drakovca, Aziza Šuše i Tarika Šišića nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je presudu kojim se žalba branioca optuženog Emira Drakovca odbija i potvrđuje presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 016447 14 Kri od 07.03.2017. godine u odnosu na tačke I.1 i I.2 izreke presude, dok se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine uvažava, pa se u odnosu na tačku II izreke prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 08.  februara 2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Jusufović Mirza, Božović Mirko, Begić Redžib

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved