Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 019908 20 Krž - Bošnjak Boris i dr.

Optuženi

Bošnjak Boris

 

Mavrak Miloš

 

Grubačić Miodrag

 

Đajić Ilija

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da su optuženi Bošnjak Boris, kao pripadnik 7. bataljona Vojne policije Vojske Republike Srpske, obavljajući dužnost komandanta straže, a Mavrak Miloš, Grubačić Miodrag i Đajić Ilija, kao pripadnici navedene vojske, obavljajući dužnosti stražara u zatočeničkom logoru koji se nalazio u kasarni bivše JNA „Moša Pijade“ u Bileći u periodu od početka maja do kraja augusta 1992. godine za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između JNA, a kasnije Vojske Srpske Republike BiH te Vojske Republike Srpske s jedne strane i Hrvatskog vijeća obrane i Teritorijalne odbrane BiH, a kasnije Armije Republike Bosne i Hercegovine, s druge strane vršili progon civilnog stanovništva bošnjačke, hrvatske i druge nesrpske nacionalnosti na etničkoj i vjerskoj osnovi, fizičkim i psihičkim zlostavljanjem, mučenjem i drugim nečovječnim djelima učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljnih fizičkih i psihičkih povreda zatvorenim civilima iz općina Gacko, Nevesinje, Stolac, Mostar i Bileća.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optužene Bošnjak Borisa, Mavrak Miloša, Grubačić Miodraga i Đajić Iliju da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama f), g) i k) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 24. decembra 2015. godine optužnicu koja optužene Bošnjak Borisa, Mavrak Miloša, Grubačić Miodraga i Đajić Iliju tereti da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama f), g) i k) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U predmetu Boris Bošnjak i dr. na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 07. marta 2016. godine optuženi Boris Bošnjak, Miloš Mavrak, Miodrag Grubačić i Ilija Đajić izjasnili su se da nisu krivi.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12. aprila 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Ćosić Dedović Jasmina, Samardžić Darko, Hadžiomerović Enida

 

Krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine je 30.9.2020. godine izreklo presudu u predmetu Boris Bošnjak i dr.

Optuženi Boris Bošnjak radnjama opisanim u tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. i 24., Miodrag Grubačić radnjama opisanim u tački 13. i Ilija Đajić radnjama opisanim u tačkama 16, 17, 23. i 24., počinili su krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 22. istog Zakona, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa je vijeće, za navedeno krivično djelo, na osnovu člana 285. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, uz primjenu članova 33, 38. i 41. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osudilo optuženog Borisa Bošnjaka na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, optuženog Miodraga Grubačića na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, a optuženog Iliju Đajića na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

 

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je, dana 23.4.2021. godine, drugostepenu presudu u predmetu Boris Bošnjak i dr. od 19.2.2021. godine, kojom su žalbe branilaca optuženih Borisa Bošnjaka, Miodraga Grubačića i Ilije Đajića, kao i optuženog Miodraga Grubačića lično, djelimično uvažene, pa je prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 30.9.2020. godine, preinačena u dijelu odluke o kazni, na način da se optuženi Boris Bošnjak, Miodrag Grubačić i Ilija Đajić, za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22. istog Zakona, za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim, osuđuju na kazne zatvora, i to: optuženi Boris Bošnjak na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, optuženi Miodrag Grubačić na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, te optuženi Ilija Đajić na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved