Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 020466 20 Kžk - Merkez Ibro i dr.

Optuženi

Merkez Ibro

 

Bogunić Predrag

 

Hurić Ešef

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da su za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između pripadnika Armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske na području općine Goražde u periodu od jula 1992. godine do druge polovine februara 1993. godine, optuženi Ibro Merkez, u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Goražde u periodu od maja 1992. godine do kraja augusta 1992. godine i član Predsjedništva Skupštine opštine Goražde u ratnim uslovima, Predrag Bogunić, de facto u svojstvu načenika Stanice javne bezbjednosti Goražde u periodu od kraja augusta 1992. godine do druge polovine februara 1993. godine i Ešef Hurić, de facto u svojstvu komandira Stanice policije Goražde od maja 1992. godine do januara 1993. godine planirali, naredili, počinili, pomagali u planiranju, pripremanju i počinjenju i na drugi način učestvovali u ubistvu, protivzakonitom zatvaranju, oduzimanju prava na pravično suđenje i nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti sa područja općine Goražde.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optužene Ibru Merkeza, Predraga Bogunića i Ešefa Hurića da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 07. januara 2016. godine optužnicu koja optužene: Ibru Merkeza, Predraga Bogunića i Ešefa Hurića tereti da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u vezi sa članom 173. stav 1. i u vezi sa članom 180. stav 1. KZBiH.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 24.  marta 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Pašić Mediha, Božić Zoran, Smajlović Mira

 

Nakon okončanog glavnog pretresa, Sud Bosne i Hercegovine je 25. oktobra 2019. godine izrekao prvostepenu presudu u predmetu Ibro Merkez i dr. kojom je optuženi Ibro Merkez oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja je 25.5.2020. godine u predmetu Ibro Merkez i dr. donijelo odluku kojom je uvažena žalba branioca optuženog Ibre Merkeza, te je ukinuta prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 25.10.2019. godine u osuđujućem dijelu i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine. Istim rješenjem je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine u odnosu na oslobađajući dio prvostepene presude, te je u tom dijelu potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 19.  juna 2020. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Božović Mirko, Vukoje Dragomir, Huskić Amela

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 24. 7. 2020. godine, drugostepenu presudu u predmetu Ibro Merkez kojom se oslobađa optužbi da je kršeći pravila međunarodnog prava, za vrijeme oružanog sukoba između Armije RBiH i VRS na području Goražda, počinio protivzakonito zatvaranje i nečovječno postupao prema civilima, čime bi počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i KZ SFRJ.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved