Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 023242 19 Kž - Cvetković Saša

Optuženi

Cvetković  Saša

 

Sud BiH donio je 11. oktobra 2016. godine rješenje o određivanju pritvora u odnosu na Cvetković Sašu.

 

Sud Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Saše Cvetkovića, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona (KZ SFRJ) dana,14.11.2017. godine, donio je rješenje kojim se krivični postupci protiv optuženog Saše Cvetkovića koji se vode pod brojevima S1 1 K 023242 17 Kri i S1 1 K 026353 17 Kro spajaju u jedinstven postupak koji će se provesti pod brojem S1 1 K 023242 17 Kri i donijeti jedna presuda. U rješenju se navodi da se, u konkretnom slučaju, protiv istog  optuženog pred Sudom vode odvojeni postupci za istovrsna krivična djela počinjena u istom vremenskom periodu i na istim lokalitetima općine Srebrenica, te budući da je u jednom od navedenih postupaka dokazni postupak tek započeo Sud je, na prijedlog Tužilaštva BiH, ocijenio da će vođenje jedinstvenog postupka i donošenje jedne presude u konkretnom slučaju doprinijeti ekonomičnosti i efikasnosti krivičnog postupka, uz istovremeno očuvanje svih procesnih garancija i prava optuženog. Opredijelivši se za ovakvu odluku Sud je imao u vidu i saglasan stav optuženog čiji se branilac u cjelosti saglasio sa prijedlogom za spajanje predmetnih krivičnih postupaka protiv optuženog u jedinstven postupak.

 

Predmet Cvetković Saša

 

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti optuženog Sašu Cvetkovića da je za vrijeme neposredne ratne opasnosti na teritoriji općine Srebrenica i Bratunac i oružanog sukoba između Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, na području općine Srebrenica i Bratunac, počinio ubistva i silovanja civila bošnjačke nacionalnosti.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona SFRJ.

 

Tok postupka:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 13. aprila 2017. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Sašu Cvetkovića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona SFRJ.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 22. maja 2017. godine optuženi Cvetković Saša se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12.  jula 2017. godine. 

Sudeće vijeće u sastavu: Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna, Maksumić Šaban

 

Sud Bosne i Hercegovine je 22. marta 2019. godine izrekao presudu u predmetu S1 1 K 023242 17 Kri kojom je optuženi Saša Cvetković oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ i osuđen na 12 (dvanaest) godina zatvora.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 07.  oktobra 2019. godine.

 

Apelacijsko vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 7.10.2019. godine, drugostepenu presudu u predmetu Saša Cvetković kojom su, kao neosnovane, odbijene žalbe branilaca optuženog Saše Cvetkovića i punomoćnice oštećene, te je potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 22.3.2019. godine.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved