Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 026633 19 Krž - Janjić Dragan

Optuženi

Janjić Dragan

 

 

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je Dragan Janjić u vremenskom periodu od početka mjeseca aprila 1992. godine pa do kraja mjeseca septembra 1992. godine, u kom periodu se odvijao široki i sistematični napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, počinio nad jednom civilnom osobom ženskog pola, upotrebom sile i prijetnje silovanje, te učestvovao u nezakonitim lišavanjima slobode i zatvaranju civilnih osoba.

 

Tačke optužnice: 

 

Dragan Janjić optužen je za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1., tačka g) KZ BiH u radnjama opisanim tačkom 1.) optužnice i tačke e.), a u vezi člana 31.) KZ BiH u radnjama opisanim tačkama 2.) i 3.) optužnice, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 28. novembra 2017.godine optužnicu koja optuženog Dragana Janjića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1., tačka g) KZ BiH u radnjama opisanim tačkom 1.) optužnice i tačke e.), a u vezi člana 31.) KZ BiH u radnjama opisanim tačkama 2.) i 3.) optužnice, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji, održanom dana 20. decembra 2017. godine,  optuženi Dragan Janjić se izjasnio da nije kriv za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g) i e) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 24.  januara 2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Hadžiomerović Enida, Dedović Ćosić Jasmina, Samardžić Darko

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Dragana Janjića, nakon održanog glavnog pretresa, dana 12. oktobra 2018. godine donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Dragan Janjić oglašen krivim za krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.  

Optuženi je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od početka mjeseca aprila 1992. godine pa do kraja mjeseca septembra 1992. godine, u kom periodu se odvijao široki i sistematski napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio napada, kao pripadnik policijskih snaga tzv. Srpske republike BiH, a potom Republike Srpske, upotrebom sile i prijetnje počinio silovanje nad jednom civilnom osobom.

Sud je optuženom Draganu Janjiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 26.  marta 2019. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Dragana Janjića, nakon održane sjednice vijeća navedenog odjeljenja, donijelo je presudu kojom je uvažilo žalbu branioca optuženog Dragana Janjića, te je prvostepenu presudu broj S1 1 K 026633 17 Kri od 12. 10. 2018. godine, ukinulo u osuđujućem dijelu, te odredilo održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem. Žalba Tužilaštva BiH, izjavljena u odnosu na oslobađajući dio navedene presude, odbijena je kao neosnovana, pa je ista presuda u tom dijelu potvrđena.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu Dragan Janjić, nakon vijećanja i glasanja, dana 18. jula 2019. godine, donijelo je i objavilo presudu kojom je optuženi Dragan Janjić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine stav 1. tačka g) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. istoga Zakona.      

Sud je optuženom Draganu Janjiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved