Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 023053 19 Kžk - Kantić Ešefa i dr.

Optuženi

Kantić Ešefa

 

„Kantić-Company“ d.o.o.

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 27. novembra 2017. godine optužnicu koja optuženu Ešefu Kantić tereti da je počinila produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1.Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a pravno lice „Kantić-Company“ d.o.o. društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Doboj Istok krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa satvom 1. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 124. tačka c) Krivičnog zakona BiH, sve u vezi sa članom 54. istog zakona.

 

U predmetu Ešefa Kantić i dr. na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanog 29. januara 2018. godine optužena Kantić Ešefa i pravno lice „Kantić Company“d.o.o Doboj istok, izjasnili su se da nisu krivi za izvršenje krivičnog djela porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. KZ BiH u vezi sa stavom 1. KZ BiH i članom 124. tačka c) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 22.  februara 2018. godine. 

Sudija pojedinac: Perić Branko

 

Sud je 15. novembra 2018. godine u predmetu Ešefa Kantić i dr. donio i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optužena Ešefa Kantić oglašena krivom za produženo krivično djelo poreske utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona BiH i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Sud je kao sporednu kaznu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 50.000,00 KM, koji je optužena Ešefa Kantić dužna uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude. Pravno lice „Kantić-Company“ d.o.o. društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Doboj Istok oglašeno je odgovornim za produženo krivično djelo poreske utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. KZ BiH u vezi sa stavom 1. i članom 54. i 124. Krivičnog zakona BiH. Od optuženog pravnog lica oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 328.406,02 KM, koji iznos je optuženo pravno lice dužno uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude. Na osnovu člana 188. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH, optuženi se obavezuju da nadoknade troškove krivičnog postupka, o čijoj će visini Sud odlučiti posebnim rješenjem nakon što pribavi potrebne podatke.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 22.  februara 2019. godine.

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane javne sjednice, donijelo je dana, 22.02.2019. godine rješenje u predmetu Ešefa Kantić i dr. kojim je uvažena žalba branioca optužene Ešefe Kantić, a povodom te žalbe, primjenom člana 309. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i u odnosu na optuženo pravno lice, te je presuda Suda BiH od 15.11.2018. godine ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 08.  jula 2019.  godine.

 

Apelaciono vijeće Suda BiH izreklo je, dana 18.7.2019. godine, drugostepenu presudu u predmetu Ešefa Kantić kojom je optužena Ešefa Kantić oglašena krivom da je počinila produženo krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud joj je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Optuženoj je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 KM.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved