Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 028420 19 K - Sladojević Draško i dr.

Optuženi

Sladojević Draško

 

PARMA TREND DOO

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Dana 09. aprila 2019. godine Sud je u predmetu Sladojević Draško i dr. potvrdio optužnicu.

 

Dana 09. maja 2019. godine na ročištu za izjašnjenje o krivici u predmetu broj: S1 2 K 028420 19 Ko, optuženi Draško Sladojević i optuženo pravno lice “PARMA TREND” d.o.o. Laktaši izjasnili su se da nisu krivi za krivično djelo porezna utaja iz člana 210. stav 2. u vezi stava 1. KZ BiH i člana 124. tačka c) KZ BiH.

 

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije donio je, dana 6. 6. 2019. godine, presudu u predmetu Draško Sladojević i drugi kojom je optuženi Draško Sladojević oglašen krivim da je počinio krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Sud je optuženom izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved