Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Dokumenti

Sud Bosne i Hercegovine

Srednjoročni strateški plan Suda BiH za period 2016.- 2018.

Akcioni plan Srednjoročnog plana rada Suda BiH za period 2016.- 2018.

Srednjoročni strateški plan Suda BiH za period 2014. - 2016.

Brošura o naknadi štete nastale usljed izvršenja krivičnog djela (OSCE)

Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva (OSCE) 

Srednjoročni razvojni plan institucija Suda BiH i Tužilaštva BiH

Odluka o primjeni tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata pred Sudom BiH

Odluka Vijeća ministara BiH o naknadi troškova krivičnog postupka (Sl. Gl BiH 44/05)

Odluka Vijeća ministara BiH o dopuni odluke o naknadi troškova krivičnog postupka (Sl. Gl. BiH 62/10) 

Odluka Vijeća ministara BiH o izmjeni odluke o naknadi troškova krivičnog postupka (Sl. Gl. BiH 80/12)

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2015. godinu

 

 

Izvještaji o reviziji Suda Bosne i Hercegovine:

 

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

 

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2013. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2012. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2011. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2009. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2008. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2007. godinu. Prilog

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2006. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2005. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2004. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2003. godinu

Izvještaj o reviziji Suda Bosne i Hercegovine za 2002. godinu

Revizorski izvještaji preuzeti su sa web stranice Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba 

 _________________________________________________________________________________

Ured registrara

Pravni propisi

Izvještaji Ureda registrara

Opći budžeti za pravosudne institucije Bosne i Hercegovine

Deklaracija - Konferencija o financijskim potrebama državnih pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, Brisel mart 2006.

Dokumenti o projektu

 

 

 

 

Tromjesečni izvještaji o kontroli budžeta

Revizorski izvještaji

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved