Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Zajednički sekretarijat

Zajednički sekretarijat Suda obavlja opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove, materijalno-finansijske poslove i poslove pravne podrške sudijama, neophodne za zakonito, blagovremeno i efikasno funkcionisanje Odjela III Krivičnog odjeljenja, Odjela III Apelacionog odjeljenja i Upravnog odjeljenja Suda, u skladu sa Zakonom o Sudu Bosne i Hercegovine. Poslovi iz nadležnosti Zajedničkog sekretarijata obavljaju se u okviru sljedećih unutrašnjih organizacionih jedinica:

 

  1. Kabinet predsjednika Suda
  2. Odjeljenje za opšte administrativno-tehničke i pravne poslove
  3. Odjeljenje za materijalno-finansijske poslove
  4. Sekretarijat Odjela III Krivičnog odjeljenja
  5. Sekretarijat Upravnog odjeljenja
  6. Sekretarijat Odjela III Apelacionog odjeljenja    

                                          

Zajedničkim sekretarijatom, pod nadzorom predsjednika Suda, rukovodi generalni sekretar Suda. Generalnom sekretaru pomažu dva pomoćnika. Odjeljenjima Zajedničkog sekretarijata rukovode rukovodioci odjeljenja, pod nadzorom predsednika Suda i generalnog sekretara. Dva pomoćnika sekretara ostvaruju poseban nadzor i odgovaraju za zakonito i efikasno funkcionisanje odjeljenja.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved