Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Tenderi (javne nabavke)

Instrukcije za podnošenje zahtjeva za uvjerenja/javne nabavke

Zahtjev za izdavanje uvjerenja kojim se dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, a sve u smislu člana 45.a Zakona o javnim nabavkama, a u svrhu učešća na tenderu

podnosi se putem pošte na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo

ili putem faksa na broj: 033/ 707 - 359.

Uvjerenja se izdaju bez naplate takse i dostavljaju se podnosiocu putem pošte u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Urgencije se podnose isključivo pismenim putem.

Podnosilac zahtjeva ili ovlaštene osobe  uvjerenja mogu preuzeti lično u prijemnoj kancelariji Suda Bosne i Hercegovine.

Ako se uvjerenje izdaje pravnom licu potrebno je naznačiti puni naziv pravnog lica, sjedište i ID broj, a ako se uvjerenje izdaje odgovornom licu, u pravnom licu, potrebno je dostaviti ime i prezime, ime roditelja, mjesto prebivališta, datum rođenja i jedinstveni matični broj, kao i kopiju lične karte.

 

Odluke za 2017. godinu

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2017. godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2017. godinu

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 1 - Server računar (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 2 - Desktop računar i monitor (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 3 - Računari za video nadzor (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 4 - Laptop naprednih karakteristika (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 5 - Laptop normalnih karakteristika (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku robe - radijator (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku stručne literature (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku toge (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku usluge - održavanje opreme (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku artikala za konzumaciju (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge - održavanje softvera (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku sistema kontrole pristupa (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku licence SMARTNET SNTC (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave oglasa u dnevnim novinama "avaz-roto press" d.o.o. (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave oglasa u dnevnim novinama "Dnevne Nezavisne Novine" d.o.o. (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci konsultantske usluge  (2017. g.).

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci papuča za higijeničarke  (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku izrade službenih legitimacija (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku softvera za monitoring i kontrolu štampanja (2017. g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 1 - Štampać (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 2 - Skener veliki (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 3 - Skener mali (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 4 - Multifunkcionalni uređaj (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 5 - Projektor (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 6 - Eksterni hard disk (2017.g.).

Odluka o poništenju Odluke o dodjeli ugovora broj Su-08-81/17 i dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku direktnog sporazuma (2017.g.).

Odluka o poništenju postupka javne nabavke licence za edukaciju iz IT oblasti (Pluralsight business licenca - 1 korisik) u postupku direktnog sporazuma (2017.g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku licence Pluralsight bussiness (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 1 - Video snimač (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 3 - Audio mikser (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 2 - održavanje PPZ aparata i hidrantske mreže (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 3 - održavanje opreme za video nadzor (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 1 - usluga oglašavanja u dnevnim novinama (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 2 - usluga oglašavanja u dnevnim novinama (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu posredovanja u nabavci avio karata (2017.g.).

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video opreme LOT 2 - Digitalni video mikser (2017.g.).

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole LOT 1 - održavanje opreme za kontrolu pristupa (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 1 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 2 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 3 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 4 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 6 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 7 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 8 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 9 (2017. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja softvera za LOT 5 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 2 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 1 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku LED televizora (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 2 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila  (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja mrežne i serverske opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera (2017. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video potrošnog materijala za LOT 1 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku centrale vatrodojave (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge hotelskog smještaja (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge odžavanja opreme za kontrolu pristupa (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio video opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera Sysaid help desk softwere (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa za unutrašnju kontrolu (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 2 - daktilostolice (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 1 - metalne police za arhivu (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 1 - Održavanje biro opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 2 - Održavanje biro opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanje računarske opreme i rezervnih dijelova (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kompjuterskog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila (2017. g.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstranice

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved