Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Tenderi (javne nabavke)

Instrukcije za podnošenje zahtjeva za uvjerenja/javne nabavke

Zahtjev za izdavanje uvjerenja kojim se dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, a sve u smislu člana 45.a Zakona o javnim nabavkama, a u svrhu učešća na tenderu

podnosi se putem pošte na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo

ili putem faksa na broj: 033/ 707 -321.

Uvjerenja se izdaju bez naplate takse i dostavljaju se podnosiocu putem pošte u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Urgencije se podnose isključivo pismenim putem.

Podnosilac zahtjeva ili ovlaštene osobe  uvjerenja mogu preuzeti lično u prijemnoj kancelariji Suda Bosne i Hercegovine.

Ako se uvjerenje izdaje pravnom licu potrebno je naznačiti puni naziv pravnog lica, sjedište i ID broj, a ako se uvjerenje izdaje odgovornom licu, u pravnom licu, potrebno je dostaviti ime i prezime, ime roditelja, mjesto prebivališta, datum rođenja i jedinstveni matični broj, kao i kopiju lične karte.

 

Odluke za 2017. godinu

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2017. godinu

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 1 - Server računar (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 2 - Desktop računar i monitor (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 3 - Računari za video nadzor (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 4 - Laptop naprednih karakteristika (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 5 - Laptop normalnih karakteristika (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku robe - radijator (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku stručne literature (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku toge (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku usluge - održavanje opreme (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku artikala za konzumaciju (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge - održavanje softvera (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku sistema kontrole pristupa (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku licence SMARTNET SNTC (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave oglasa u dnevnim novinama "avaz-roto press" d.o.o. (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave oglasa u dnevnim novinama "Dnevne Nezavisne Novine" d.o.o. (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci konsultantske usluge  (2017. g.).

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci papuča za higijeničarke  (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku izrade službenih legitimacija (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku softvera za monitoring i kontrolu štampanja (2017. g.).

 

 

Podstranice

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved