Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odjeljenje za opšte administrativno –tehničke poslove

U Odjeljenju za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove obavljaju se slijedeći poslovi: izrada opštih i pojedinačnih akata Suda, lektorski poslovi, personalni poslovi, daktilografski poslovi, informativno-tehnički poslovi, poslovi pisarnice, kurirski i drugi opšti poslovi potrebni za funkcionisanje Suda.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved