Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Pravno odjeljenje

Pravno odjeljenje Suda BiH pruža stručnu pravnu pomoć sudijama i vijećima Odjela I za ratne zločine i Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Stručna podrška sudijama:

 

  • priprema predmeta za ročišta i  glavnog pretresa;  
  • prisustvo i praćenje glavnog pretresa (izrada zabilješki sa suđenja, praćenje i bilježenje navoda stranaka u postupku i iskaza svjedoka, vođenje evidencije o uloženim materijalnim dokazima, vođenje liste svjedoka koji su svjedočili na glavnom pretresu itd.);
  • vođenje raznih evidencija u vezi sa podacima iz predmeta;
  • organizacija svjedočenja putem video linka;
  • koordinacija rada sa drugim odjeljenjima Suda posebno Odjeljenja za podršku svjedocima, Odjeljenja za informiranje javnosti, Odjeljenja za sudsku upravu;
  • pružanje pomoći sudijama prilikom vijećanja;
  • pravna istraživanja;
  • izrada nacrta  svih vrsta odluka, a što uključuje i pomoć pri izradi presude itd.  

 

U radu na predmetima koji su u nadležnosti Odjela I i II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja uposlenici Odjeljenja istražuju brojna pravna pitanja iz različitih oblasti kako domaćeg tako i međunarodnog prava, naročito međunarodnog humanitarnog prava, te prate praksu međunarodnih sudova.

 

U Pravnom odjeljenju rade pravni savjetnici, stručni saradnici i pripravnici koji su raspoređeni u timove koji pružaju podršku sudskim vijećima. Pravni savjetnik koordinira i nadzire rad stručnog saradnika i pripravnika.

 

Pripravnici obavljaju svoje dužnosti u okviru programa pripravničkog staža, a posebno se angažiraju prilikom istraživanja pojedinih pravnih pitanja, pružanja pomoći u izradi procesnih rješenja, a po potrebi prate glavni pretres u predmetima.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved