Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Ćosić Dedović Jasmina

Dr.sci Jasmina Ćosić Dedović, rođena je 11. novembra 1980. godine u Sarajevu.

 

Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu, a studij prava je započela 1998. godine i isti završila 2002. godine. Postdiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je završila 27.04.2012. godine odbranom magistarskog rada na temu: “Komandna odgovornost – Statut i praksa Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju”, čime je stekla naučni stepen magistra pravnih nauka. Dana, 25.05.2017. godine je doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za krivično pravo, odbranivši doktorsku disertaciju na temu: “Ispitivanje svjedoka u krivičnom postupku”. Pravosudni ispit je položila 2007. godine, a u oktobru iste godine i advokatski ispit.

 

Pripravnički staž je završila u periodu 2002.-2003. godine, prvo kao advokatski pripravnik - volonter, a zatim i kao mlađi savjetnik u Uredu visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Od februara 2004. do jula 2008. godine je bila angažirana kao pravni pomoćnik na Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Do imenovanja na poziciju sutkinje, obavljala je funkciju šefice Kabineta federalnog ministra zdravstva u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a dužnost sutkinje Općinskog suda u Sarajevu preuzela je 2010. godine. Na poziciju sutkinje Suda BiH je imenovana u aprilu 2016. godine.

 

Stručno usavršavanje je obavljala kroz razne vidove edukacija, seminara, okruglih stolova, konferencija, kurseva, kako domaćih tako i međunarodnih.

 

Od 2007. do 2011.godine je bila predstavnica Federacije Bosne i Hercegovine za oblast nasilja u porodici pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Od 2008. do 2010. godine je bila članica državnog Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Strategije protiv maloljetničkog prestupništva u BiH. U periodu od 2007. do 2011. godine je bila članica radne grupe za provedbu i praćenje izvršenja Strategije za prevenciju nasilja u porodici u Federaciji BiH. Bila je članica brojnih radnih grupa za izradu novih zakona ili izradu izmjena i dopuna postojećih, izradu niza podzakonskih akata, multisektorskih strategija, politika i akcionih planova na državnom i entitetskom nivou.

 

Stalni je edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH za oblast maloljetničkog prestupništva, a edukator je i pri Federalnom ministarstvu pravde za edukaciju vanpravosudnih institucija o Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

 

Autor je i koautor više publikacija iz oblasti nasilja u porodici, maloljetničkog prestupništva, seksualne eksploatacije sa pozicije moći i zloupotrebe opojnih droga.

 

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
30.08.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031053 19 Kri - Spasojević Dušan
03.09.2019 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
05.09.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 029228 18 Kri - Garić Rade
06.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031053 19 Kri - Spasojević Dušan
06.09.2019 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024608 19 Kri - Purić Ibrahim i dr.
10.09.2019 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
12.09.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 029228 18 Kri - Garić Rade
13.09.2019 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024608 19 Kri - Purić Ibrahim i dr.
17.09.2019 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
19.09.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 029228 18 Kri - Garić Rade
20.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031053 19 Kri - Spasojević Dušan
20.09.2019 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024608 19 Kri - Purić Ibrahim i dr.
24.09.2019 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019908 16 Kri - Bošnjak Boris i dr.
26.09.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 029228 18 Kri - Garić Rade
27.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031053 19 Kri - Spasojević Dušan
27.09.2019 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024608 19 Kri - Purić Ibrahim i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved