Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:36 21.11.2019

Donesena trećestepena presuda u predmetu Kahro Vejzović

Trećestepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH donijelo je dana 27.9.2019. godine presudu u predmetu Kahro Vejzović kojom se žalba branioca optuženog djelimično uvažava, pa je drugostepena presuda Suda BiH od 16.5.2019. godine preinačena u odnosu na odluku o kazni. Optuženi, koji je presudom od 16.5.2019. godine, oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ, je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine. U preostalom dijelu drugostepena presuda ostala je neizmijenjena.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 31.8.2018. godine, optuženi Kahro Vejzović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH. Presudom vijeća Apelacionog odjeljenja BiH od 12.2.2019. godine, odlučujući o žalbi Tužilaštva BiH potvrđen je dio oslobađajuće prvostepene presude koji se odnosi na tačke 2, 3, 4, 5, 6, 13. i 14., dok je prvostepena presuda u odnosu na tačke izreke 1, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

 

Nakon održanog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, optuženik Kahro Vejzović je oglašen krivim za radnje opisane u točkama 1–7. izreke presude, čime je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ. Sud ga je primjenom navedenih odredbi i primjenom članova 33. i 38. stav1. i člana 41. stav 1. KZ SFRJ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved