Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:50 05.11.2020

Drugostepena presuda u predmetu Aleksandar Tucikešić

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine odlučujući o žalbama branioca optuženog Aleksandra Tucikešića i Tužilaštva BiH, izjavljenim protiv presude Suda BiH od 28.5.2020. godine, nakon održane javne sjednice vijeća, donijelo je 2.10.2020. godine presudu kojom je žalba branioca optuženog Aleksandra Tucikešića odbijena kao neosnovana. Žalba Tužilaštva BiH dijelimično je uvažena, te je prvostepena presuda Suda BiH od 28.5.2020. godine preinačena u dijelu odluke o glavnoj kazni tako što je optuženi Aleksandar Tucikešić za krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, a na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu odredbi članova 39, 42. i 48. KZ BiH, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. U ostalom dijelu žalba Tužilaštva BiH je odbijena kao neosnovana, a prvostepena presuda potvrđena.

 

Presudom Suda BiH od 28.5.2020. godine optuženom Aleksandru Tucikešiću je za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZ BiH utvrđena novčana kaznu u iznosu od 5.000,00 KM, a za krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH kao glavna kazna, kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Kao sporednu kaznu Sud mu je utvrdio novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM te ga je, uz primjenu odredbe člana 53. stav 3. KZ BiH, osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 7.000,00 KM.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved