Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:10 16.05.2019

Drugostepena presuda u predmetu Duško Latinović i drugi

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 18. 4. 2019. godine, u predmetu Duško Latinović i drugi drugostepenu presudu kojom je žalba branioca optuženih Duška Latinovića i pravnog lica „LATIN DRVO“ d.o.o. Laktaši odbijena kao neosnovana, te je prvostepena presuda Suda BiH, od 8. 2. 2019. godine, u odnosu na odluku o krivici optuženog Duška Latinovića, a u odnosu na optuženo pravno lice “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši, u cijelosti potvrđena. Uvažena je žalba Tužilaštva BiH te je prvostepena presuda Suda BiH preinačena u dijelu odluke o krivičnopravnoj sankciji, tako što je optuženi Duško Latinović za krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. KZ BiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Navedena presuda u oslobađajućem dijelu, u odnosu na optuženog Željka Latinovića, je ukinuta te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 8. 2. 2019. godine, optuženi Duško Latinović oglašen je krivim da je počinio krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH, te mu je izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravnosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o. Laktaši oglašeno je krivim da je počinilo krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. KZ BiH u vezi sa članom 124. Krivičnog zakona BiH, te mu je Sud izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM. Od optuženog pravnog lica „LATIN DRVO“ d.o.o. Laktaši, oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 14.591,00 KM. Istom presudom optuženi Željko Latinović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved