Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:47 05.12.2019

Drugostepena presuda u predmetu Maksim Božić i drugi

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 8.10.2019. godine, drugostepenu presudu u predmetu Maksim Božić i dr. kojom su odbijene, kao neosnovane, žalbe branilaca optuženih Maksima Božića i Edina Hastora izjavljene protiv prvostepene presude Suda Bosne i Hercegovine od 4.7.2019. godine, dok je žalba Tužilaštva BiH uvažena te je navedena presuda preinačena u dijelu koji se odnosi na izrečenu krivičnopravnu sankciju. Drugostepenom presudom optuženima je za krivično djelo terorizam iz člana 201. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) izrečena kazna zatvora i to: optuženom Maksimu Božiću u trajanju od 6 (šest) godina, a optuženom Edinu Hastoru u trajanju od 3 (tri) godine.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 4.7.2019. godine, optuženima je za krivično djelo terorizam iz člana 201. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH izrečena kazna zatvora i to: optuženom Maksimu Božiću u trajanju od 4 (četiri) godine, a optuženom Edinu Hastoru kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved