Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:16 15.07.2021

Drugostepena presuda u predmetu Senad Kasupović

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 2. 7. 2021. godine drugostepenu presudu u predmetu Senad Kasupović kojom je žalba branioca optuženog odbijena kao neosnovana, dok je žalba Tužilaštva BiH uvažena, te je prvostepena presuda Suda BiH od 28. 1. 2021. godine preinačena u dijelu odluke o krivičnopravnoj sankciji. Apelaciono vijeće Suda BiH je optuženog Senada Kasupovića za krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. KZ BiH, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 28.1. 2021. godine optuženi Senad Kasupović oglašen je krivim za navedeno krivično djelo, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od tri (3) godine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved