Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:31 07.03.2017

Emir Drakovac osuđen na 14 godina zatvora, Muhamed Šišić, Aziz Šuša i Tarik Šišić oslobođeni

Nakon okončanog glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zločine, pretresno vijeće je dana 07. marta 2017. godine, izreklo prvostepenu presudu kojom je optuženi Emir Drakovac  oglašen krivim što je u toku 1992.godine, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini koji je u periodu od avgusta do decembra 1992.godine postojao između Vojske Republike Srpske i Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, na području opština Rogatica i Foča, kao pripadnik Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, i to kao pripadnik Diverzantskog voda tzv. Kukavičke čete, vojne jedinice koja je do 18.11.1992.godine djelovala u okviru 31. Drinske brigade, a kasnije nastavila funkcionisati u sastavu 1. Rogatičke brigade, radnjama opisanim u tački 1. izreke presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva – učestvujući u ubistvu civilne osobe iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 22. istog zakona (saizvršilaštvo), i radnjama opisanim u tački 2. izreke presude krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika – mučenje ratnog zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ. Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1.  KZ SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona Sud je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina, a za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina, te je optuženom Drakovac Emiru izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četrnaest (14) godina.

 

Optuženi Muhamed Šišić, Emir Drakovac, Aziz Šuša i Tarik Šišić su oslobođeni optužbe da su počinili počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz  člana 142. stav 1.  KZ SFRJ  u vezi sa članom 22.istog zakona, učestvujući u napadu na kolonu civila.

 

Optuženi su u smislu člana  188. stav 4. i člana 189. stav 1. ZKP BiH oslobođeni obaveze da naknade troškove krivičnog postupka i paušala koji u cijelini padaju na teret budžetskih sredstava Suda.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved