Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:55 30.09.2019

Enver Buza osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu Enver Buza nakon održanog glavnog pretresa, dana 30. septembra 2019. godine, donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Enver Buza oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 30. istog Zakona.

 

Optuženi je oglašen krivim da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između Armije BiH – s jedne strane i Hrvatskog vijeća obrane (HVO) – s druge strane, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava tako što je, kao nadređena osoba, u svojstvu v.d. komandanta Samostalnog bataljona Prozor Armije BiH, sa stvarnom i efektivnom kontrolom nad pripadnicima jedinice SB Prozor koja je dana 14.9.1993.godine u ranim jutarnjim satima, pod neposrednom komandom optuženog, izvršila napad na selo Uzdol, općina Prozor, i u zaseocima Križ, Zelenike i Raiče, na okrutan i svirep način ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti, među kojima su bili starci, žene i djeca. Za to vrijeme optuženi je fizički bio u blizini mjesta gdje su se dešavala ubistva i u cilju rukovođenja i komandovanja posmatrao tijek akcije, pa iako je znao da je zločin počinjen, propustio je da poduzme nužne i razumne mjere da učinitelji tog djela budu kažnjeni.

 

Sud je optuženom Enveru Buzi izrekao kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

 

Na osnovu odredbe iz člana 188. stav 4. ZKP BiH, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, oštećeni se s imovinsko-pravnim zahtjevima upućuju na parnicu.

 

Na osnovu odredbe člana 126 stav 2. ZKP BiH, Sud je nakon izricanja presude donio rješenje prema optuženom Enveru Buzi kojim se određuje mjera zabrane, i to: mjera zabrane putovanja i obaveza povremenog javljanja određenom državnom organu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved