Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

16:49 28.10.2020

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Boro Milojica i drugi

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine nakon vijećanja i glasanja donijelo je i javno objavilo 28.10.2020. godine drugostepenu presudu u predmetu Boro Milojica i drugi kojom je optuženi Boro Milojica oglašen krivim što je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona, a u odnosu na tačku 2. i u vezi sa članom 29. KZ BiH. Apelaciono vijeće je optuženog Boru Milojicu osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina.

 

Optuženi Boro Milojica kriv je što je u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti na području općine Prijedor, u periodu od juna 1992. do septembra 1992. godine, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, u svojstvu pripadnika 6. ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske suprotno pravilima međunarodnog prava, počinio ubistva civilnog stanovništva.

 

Nasuprot navedenom, optuženi Boro Milojica i optuženi Želislav Rivić oslobođeni su optužbe da su počinili:

 

  • optuženi Boro Milojica – pod tačkom 2. oslobađajućeg dijela izreke presude krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi sa tačkom a) u vezi sa članom 29., a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH;

 

  • optuženi Želislav Rivić pod tačkama 1. i 2. oslobađajućeg dijela izreke presude, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi sa tačkom a) u vezi sa članom 29., a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Optuženi Boro Milojica i Želislav Rivić oslobođeni su optužbe da su u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti na području općine Prijedor, u periodu od juna 1992. do septembra 1992. godine, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio tog napada, u svojstvu pripadnika 6. ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske suprotno pravilima međunarodnog prava, zajedno počinili progon civilnog stanovništva bošnjačke, hrvatske i romske nacionalnosti zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti – i to ubistvima.

 

Apelaciono vijeće je, na osnovu odredbe člana 138. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, donijelo odluku da se prema optuženom Bori Milojici ima odrediti pritvor, koji može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene pravosnažnom presudom Apelacionog vijeća, broj S1 1 K 024092 19 Kžk, koja je objavljena 28.10.2020. godine. Optuženi Boro Milojica se ima lišiti slobode odmah, a vrijeme provedeno u pritvoru bit će mu uračunato u izrečenu kaznu zatvora.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved