Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:13 27.10.2020

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Emir Suljić

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je 26.10.2020. godine drugostepenu presudu u predmetu Emir Suljić kojom je optuženi Emir Suljić oglašen krivim da je počinio produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a u vezi sa članom 54. istog Zakona. Sud je optuženog Emira Suljića osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine i 6 šest (6) mjeseci.

 

Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 15.000,00 KM koju je dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku 60 dana od dana pravosnažnosti presude. U slučaju da novčana kazna ne bude uplaćena u cijelosti u roku koji je utvrđen presudom, novčana kazna će biti zamijenjena kaznom zatvora u skladu sa članom 47. Krivičnog zakona BiH.

 

Na osnovu odredbi članova 110. i 111. KZ BiH od optuženog Emira Suljića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 258.969,62 KM koju je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta BiH u roku 30 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved