Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:36 24.07.2020

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Ibro Merkez

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 24. 7. 2020. godine, drugostepenu presudu u predmetu Ibro Merkez kojom se oslobađa optužbi da je kršeći pravila međunarodnog prava, za vrijeme oružanog sukoba između Armije RBiH i VRS na području Goražda, počinio protivzakonito zatvaranje i nečovječno postupao prema civilima, čime bi počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i KZ SFRJ.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 25. 10. 2019. godine, optuženi Ibro Merkez je oglašen krivim da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ pa ga je Sud primjenom odredbi članova 33, 38, 42. i 43. KZ SFRJ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

 

Istom presudom, na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP-a BiH, optuženi Ibro Merkez, Predrag Bogunić i Ešef Hurić oslobođeni su od optužbe da su:

 

-Ibro Merkez pod tačkom I-2a), II-2a) počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i c), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. istog Zakona, a pod tačkama II a) i IV krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) i c), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ-a BiH;

 

-Predrag Bogunić pod tačkom I-1b), I-2b), III-1b) i III-2b) počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) i c), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ-a BiH, a sve u vezi sa članom 29. istog Zakona, a pod tačkom II b) krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ-a BiH.

 

-Ešef Hurić pod tačkama, I-1b), I-2b), III-1b) i III-2b) počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i c), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. istog Zakona.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 25. 5. 2020. godine, presudu u predmetu Ibro Merkez i dr. kojom je, kao neosnovana, odbijena žalba Tužilaštva BiH u odnosu na oslobađajući dio presude, te je u tom dijelu potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 1 K 020466 16 Kri od 25. 10. 2019. godine. Istovremeno je uvažena žalba branioca optuženog Ibre Merkeza, te je prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 1 K 020466 16 Kri od 25. 10. 2019. godine ukinuta u osuđujućem dijelu i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved