Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:12 01.10.2020

Izrečena presuda u predmetu Boris Bošnjak i drugi

Krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine je 30.9.2020. godine izreklo presudu u predmetu Boris Bošnjak i dr.

 

Optuženi Boris Bošnjak radnjama opisanim u tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. i 24., Miodrag Grubačić radnjama opisanim u tački 13. i Ilija Đajić radnjama opisanim u tačkama 16, 17, 23. i 24., počinili su krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 22. istog Zakona, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa je vijeće, za navedeno krivično djelo, na osnovu člana 285. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, uz primjenu članova 33, 38. i 41. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osudilo optuženog Borisa Bošnjaka na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, optuženog Miodraga Grubačića na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, a optuženog Iliju Đajića na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

 

Nasuprot tome, vijeće je na osnovu odredbe člana 284. tačka a) i c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optužene Borisa Bošnjaka i Iliju Đajića, a na osnovu člana 284. tačka c) istog Zakona i Miodraga Grubačića djelimično oslobodilo od optužbe da su radnjama opisanim u pojedinim tačkama optužnice počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa istim članom stav 1. tačke f), g) i k), u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Optuženi Miloš Mavrak je primjenom člana 284. tačka a) i c) ZKP BiH u cijelosti oslobođen optužbe da je u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općina Mostar, Gacko, Nevesinje, Bileća i Stolac, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio toga napada, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, kao saizvršilac, vršio progon, te nečovječno postupao u namjeri nanošenja velike patnje kod više osoba čime bi počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa istim članom stav 1. tačke f), g) i k), u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

 

Na osnovu odredbe člana 283. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, prema optuženim Borisu Bošnjaku, Milošu Mavrku, Miodragu Grubačiću i Iliji Đajiću odbijena je optužba za inkriminacije za koje je tužilac tokom postupka odustao od krivičnog gonjenja, a kojim su se teretili da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa istim članom stav 1. tačke f), g) i k), u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved