Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:53 05.11.2020

Izrečena presuda u predmetu Ferida Osmančević

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, u predmetu Ferida Osmančević donio je, 4.11.2020. godine, presudu kojom je optužena Ferida Osmančević oglašena krivom što je počinila produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 54. KZ BiH. Sud je optuženoj izrekao uvjetnu osudu kojom joj je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optužena u roku tri godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Optuženoj je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM. Od optužene Feride Osmančević oduzeta je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 32.797,92 KM. Ovaj iznos optužena je 6.10.2020. godine uplatila na račun budžeta BiH.

 

Optužena Ferida Osmančević kriva je što u periodu od 2015. do 2017. godine, kao odgovorno lice u pravnom licu „Ela“ d.o.o., Brčko distrikt BiH, i kao porezni obveznik s ciljem izbjegavanja PDV-a, a u namjeri da nezakonito ostvari pravo na odbitak iskazanog PDV-a, postupajući suprotno odredbama Zakona o PDV-u, nije tačno iskazala svoje porezne obaveze. Optužena Ferida Osmančević je izbjegavanjem plaćanja davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH oštetila budžet BiH u ukupnom iznosu od 32.797,92 KM.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved