Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:19 23.05.2019

Izrečena presuda u predmetu Li Jungen

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 22. 5. 2019. godine, presudu u predmetu Li Jungen kojom je optuženi Li Jungen oglašen krivim da je počinio krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) pa mu je Sud izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

 

Optuženo pravno lice Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge „88“ Brčko Distrikt BiH, odgovorno je što je počinilo krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 124. tačka c) KZ BiH, pa mu je Sud izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM. Od optuženog pravnog lica oduzeta je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 15.390,00 KM za koji iznos je oštećen budžet BiH.

 

Pravno lice Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge „88“ Brčko Distrikt BiH odgovorno je što je kao poreski obveznik raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 15.390,00 KM, a koju je u ime, za račun i korist pravnog lica ostvario Li Jungen, a iznos poreza čije plaćanje je izbjegnuto prelazi iznos od 10.000,00 KM. Pravno lice raspolagalo je protivpravno ostvarenom imovinskom koristi nastalom izvršenjem krivičnog djela, koje je Li Jungen učinio u ime, račun i korist pravnog lica.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved