Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

07:54 23.10.2018

Izrečena presuda u predmetu Marko Palameta

Sud Bosne i Hercegovine, nakon razmatranja sporazuma o priznanjnu krivnje u predmetu protiv optuženog Palameta Marka, donio je dana 19.10.2018. godine  presudu kojom je optuženi  Palameta Marko oglašen krivim što je počino krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakona BiH. S tim u vezi Sud mu je izrekao  uvjetnu  osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u vremenu provjere od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Od optuženog Palameta Marka oduzima se protivpravno stečena imovinska korist u iznosu od 131.544,00 KM, a koji iznos je optuženi u cjelosti izmirio.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved