Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:06 06.07.2020

Izrečena presuda u predmetu Vesna Čolović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije izrekao je, dana 3.7.2020. godine, presudu u predmetu Vesna Čolović i dr. kojom je optužena Vesna Čolović oglašena krivom što je počinila krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a optužena pravna osoba „AQUA-LIFE“ d.o.o. Sokolac krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 124. KZ BiH.

 

 

Sud je optuženoj Vesni Čolović izrekao uvjetnu osudu kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optužena u roku od tri (3) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Optuženoj pravnoj osobi "AQUA-LIFE“ d.o.o. Sokolac Sud je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 7.000,00 KM.

 

Na osnovu člana 110. KZ BiH optužena Vesna Čolović i optužena pravna osoba "AQUA-LIFE“ d.o.o. Sokolac obavezani su da vrate imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom koja je srazmjerna visini utajenog poreza u iznosu od 37.399,00 KM. Navedeni iznos optuženi su dužni platiti na račun budžeta BIH u roku od šest (6) mjeseci od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudne naplate.

 

Optužena Vesna Čolović kriva je što je kao lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu i direktor bez ograničenja u pravnom licu ,,AQUA-LIFE“ d.o.o. Sokolac, u poreznom periodu 2017. godine, pružajući lažne podatke o ostvarenom oporezivom prometu u poreznim prijavama, izbjegla plaćanje PDV-a u ukupnom iznosu od 37.399,00 KM te je za navedeni iznos oštećen budžet BiH. Optužena pravna osoba AQUA LIFE“ d.o.o. Sokolac odgovorna je što je raspolagala protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 37.399,00 KM koju je u ime, za račun i u korist iste ostvarila Vesna Čolović u svojstvu direktora – odgovorne osobe.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved