Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:25 05.11.2018

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Branislav Galić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 05.11.2018. godine, prvostepenu presudu u predmetu Branislav Galić i dr., kojom je optuženi Branislav Galić oglašen krivim da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210.  stav 2. u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona BiH. S tim u vezi Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Kao sporedna, optuženom je izrečena i novčana kazna  u iznosu od 10.000,00 KM  (desethiljadakonvertibilnih maraka).

 

Istom presudom pravna osoba Branex d.o.o. Busovača odgovorna je što je počinila produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 2. KZ BiH u vezi sa članom 54. i članom 124. Krivičnog zakona BiH, te joj je Sud izrekao novčanu kaznu u iznosu od 100.000,00 KM (stotinuhiljadakonvertibilnih maraka). Od optužene pravne osobe Branex d.o.o. Busovača oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 99.294,32 KM (devedesetdevethiljadadvijestotinedevedeset četirikonvertibilne marakeitridesetdva feninga).


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved