Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:50 08.02.2019

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Duško Latinović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je dana, 08.02.2019. godine, prvostepenu presudu u predmetu Duško Latinović i dr. kojom je optuženi Duško Latinović oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH. S tim u vezi Sud mu je izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

 

Optuženi Duško Latinović kriv je što je tokom poslovne 2011. godine, kao direktor u ime pravnog lica “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši u namjeri da neosnovano ostvari povrat po osnovu indirektnih poreza propisanim poreskim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, znajući da IGO-STELL company d.o.o. Laktaši nije u 2011. godini obavljao poslovnu djelatnost, da nije mogao izdati izlazni račun i da nije izvršen promet u smislu odredaba člana 4. Zakona o PDV-u, podnio PDV prijavu (samooporezivanje) za poreski period 01/12/11 – 31/12/11 sa neistinitim sadržajem. Optuženi je na ime fiktivne fakture na iznos od 100.421,00 KM, ispostavljene od pravnog lica “IGO-STELL company d.o.o., u smislu člana 64. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i člana 16. Zakona o upravi za indirektno oporezivanje, čije je polje 80. navedene PDV prijave obilježeno sa oznakom “X”, od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH tražio povrat ulaznog PDV u ukupnom iznosu od 15.045 KM. Tako popunjenu PDV prijavu potpisao  je Željko Latinović kao osnivač navedenog pravnog lica, a Duško Latinović kao direktor pravnog lica “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši podnio Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje BiH koja je dana 30.01.2012. godine pravnom licu “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši izvršila povrat PDV u iznosu od 15.045,00 KM u kojem iznosu je sadržan i tražen povrat PDV u iznosu od 14.591,00 KM. Na taj je način pravnom licu “LATIN DRVO” d.o.o.Laktaši u navedenom iznosu pribavljena korist, a pričinjena šteta za budžet BIH.

 

Optuženi Željko Latinović, oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH.

 

Pravna osoba „LATIN DRVO“ d.o.o. Laktaši, odgovorna je što je raspolagala protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 14.591,00 KM KM koju je u ime, za račun i u korist iste ostvario Duško Latinović u svojstvu lica ovlaštenog za zastupanje bez ograničenja ovlaštenja. Na taj je način pravna osoba „LATIN DRVO“ d.o.o. Laktaši, počinila krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. KZ BiH u vezi sa članom 124. Krivičnog zakona BiH. Sud joj je, s tim u vezi, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM.

 

Na osnovu odredbi članova 110. i 111. Krivičnog zakona BiH, od optužene pravne osobe „LATIN DRVO“ d.o.o. Laktaši, oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 14.591,00 KM.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved