Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:21 22.10.2018

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Jerko Ivanković Lijanović i dr.

Sud Bosne i Hercegovine donio je, dana 22.10.2018. godine, prvostepenu presudu u predmetu Jerko Ivanković Lijanović i dr. kojom su optuženi: Jerko Ivanković Lijanović, Slavo Ivanković Lijanović, Milorad Bahilj, Jozo Slišković, Željko Mikulić, Draženko Kvesić, Mirjana Šakota, Mirko Galić i Miroslav Čolak oglašeni krivim da su počinili krivično djelo, i to:

 

  • optuženi Ivanković Lijanović Jerko pod tačkom 1. i 10. izreke presude  krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 29. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH;

 

  • optuženi Ivanković Lijanović Slavo pod tačkom 1. i pod tačkom 11. izreke presude krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH;

 

  • optuženi Bahilj Milorad pod tačkom 1. i 5. izreke presude krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH a u vezi sa  krivičnim djelom  porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 31. KZ BiH i pod tačkom 2. izreke presude krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH sve u vezi sa članom 31. i 53. KZ BiH;

 

  • optuženi Slišković Jozo pod tačkom 1. i 3. izreke presude krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH,  pod tačkom 5. izreke presude krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i pod tačkom 4. izreke presude krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH sve u vezi sa članom 31. i 53. KZ BiH;

 

  • optuženi Mikulić Željko pod tačkom 1. i 5. izreke presude krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH, a pod tačkom 7. izreke presude krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 31. i  53. KZ BiH;

 

  • optuženi Kvesić Draženko pod tačkom 1, i  6. izreke presude krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i pod tačkom 7. izreke presude krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 31. i 53. KZ BiH;

 

  • optužena Šakota Mirjana  pod tačkom 1. i  8. izreke presude krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i u vezi sa krivičnim djeom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 31. i  53. KZ BiH;

 

  • optuženi Galić Mirko pod tačkom 1. i  8. izreke presude krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, a u vezi sa  krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 31. KZ BiH.

 

  • optuženi Čolak Miroslav pod tačkom 1. i  9. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, a u vezi sa  krivičnim  pranje novca iz člana 209. stav 3.  KZBiH.

 

S tim u vezi Sud je optuženog Jerku Ivankovića Lijanovića za navedena krivična djela osudio na kaznu zatvora u trajanju od  12 (dvanaest) godina, te mu je istovremeno, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 KM (pedesethiljada). Optuženom Jerku Ivanković Lijanović se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to u periodu od 10.09.2014. do 24.10.2014. godine.

 

Optuženog Slavu Ivankovića Lijanovića  Sud je za navedena krivična djela osudio na  kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, te mu je istovremeno, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 KM (tridesethiljada). Optuženom Slavi Ivankoviću Lijanoviću se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to u periodu od 10.09.2014. do 24.10.2014. godine.

 

Optuženom  Miloradu  Bahilju je za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, a u vezi sa  krivičnim djelom  porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 31. i 53. KZBiH utvrđena kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, a za krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godina. S tim u vezi Sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 10 (deset) mjeseci. Optuženom Miloradu Bahilju se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to počev od 10.09.2014.do 24.10.2014. godine.

 

Optuženom Jozi Sliškoviću je za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH i krivičnim djelom  porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 31. i 53. KZ BiH utvrđena kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, a za krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godina. S tim u vezi Sud je optuženog osudio na  na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 10 (deset) mjeseci. Optuženom Jozi Sliškoviću se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to u periodu od 10.09.2014. do 02.10.2014. godine.

 

      Optuženom Željki Mikuliću je za navedena krivična djela izrečena kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a optuženom Draženku Kvesiću  kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

 

Optuženu Mirjanu Šakota Sud je, za navedena krivična djela,  osudio na  kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, a u izrečenu kaznu zatvora uračunava se vrijeme koje je optužena provela u pritvoru, i to u periodu od 10.09.2014. do 02.10.2014. godine.

 

      Optuženog Mirka Galića Sud je, za navedena krivična djela, osudio na  kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a u izrečenu kaznu zatvora uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru, i to u periodu od 10.09.2014. do 24.10.2014. godine.

 

Optuženog Miroslava Čolaka Sud je, za naedena krivična djela, osudio na  kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

 

Na osnovu člana 110. i 111. Krivičnog zakona BiH oduzima se protupravno stečena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, i to: od optuženog Ivanković Lijanović Jerke iznos opranog novca od 474.950,13 KM na ime protupravno stečene imovinske koristi; od optuženog Ivanković Lijanović Slave iznos opranog novca od 409.017,87 KM na ime protupravno stečene imovinske koristi, a od  optuženog Čolak Miroslava iznos opranog novca od 2.559.018,44 KM i iznos od 4.150.000,00 KM, dakle ukupno 6.709.018,44 KM  na ime  protivpravno stečene  imovinske koristi.

 

Optuženo pravno lice „ Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg odgovorno je što je pod tačkom 1. i tačkom 11. izreke presude  počinilo  krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211.KZ BiH.  Optuženo pravno lice  „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg odgovorno je što je pod tačkom 1. i 12. izreke presude  počinilo krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3.KZ BiH.

 

Optuženo  pravno lice  „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg odgovorno je što je pod tačkom 1. i 13. izreke presude počinilo krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH.

 

S tim u vezi  sud je pravnom licu „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg“ izrekao novčanu kaznu u iznosu od 800.000,00 KM (osamstotinahiljada) koju je pravno lice dužno platiti u roku od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude; pravnom licu „Farmko“  d.o.o. Široki Brijeg novčanu kaznu u iznosu od  2.000.000,00 KM (dvamiliona) koju je pravno lice  dužno platiti u roku od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude; pravnom licu „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg, novčanu kaznu u iznosu od  200.000,00 KM (dvijestotinehiljada) koju je pravno lice dužno platiti u roku od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti presude.

 

Na osnovu člana 110. i 111. Krivičnog zakona BiH oduzima se protupravno stečena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, i to:

 

od optuženog pravnog lica „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg oduzima se iznos od 834.158,00 KM neplaćenog PDV-a kao  pribavljena protupravna imovinska korist. Od optuženog pravnog lica „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg oduzima se iznos od 1.965.631,00 KM utajenog PDV-a kao pribavljena protupravna imovinska korist. Od optuženog pravnog lica „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg oduzima se iznos od 260.714,87 KM na ime utajenog  PDV-a kao  pribavljena protupravna imovinska korist.

 

U odnosu na optužene Slavu Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja, Mirka Galića, pravno lice „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg i pravno lice Mi-Mo d.o.o. Mostar odbijena je optužba da su počinili:

 

optuženi Slavo Ivanković Lijanović krivično djelo  porezne utaje iz člana 210. stav 2. KZ BiH, optuženi Milorad Bahilj  krivično djelo  neplaćanje poreza iz člana 211. stav 3.  KZ BiH, optuženi Mirko Galić krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH,  pravno lice  „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg  krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2.KZBiH , pravna lice „Mi-MO“ d.o.o. Mostar, krivično djelo  neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH.  

 

Jozo Ivanković Lijanović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH,  a u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved