Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:16 04.12.2018

Milan Todović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Milana Todovića dana 04. decembra 2018. godine donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Milan Todović oglašen krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g) u vezi sa članom 53. stav 1. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

Optuženi Milan Todović oglašen je krivim da je u vremenskom periodu između 30. oktobra 1992. godine do 05. marta 1993. godine, u kojem periodu se odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio napada, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe zajedničkog člana 3. Ženevskih konvencija od 12.08.1949. godine, tako što je prisilio ženu bošnjačke nacionalnosti na seksualni odnos i seksualno ropstvo.

 

Sud je optuženom Milanu Todoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, Sud je djelimično usvojio imovinskopravni zahtjev, pa je optuženi Milan Todović obavezan da na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 13.100,00 KM.

 

Sud je nakon izricanja presude donio rješenje prema optuženom Milanu Todoviću kojim produžava mjere zabrane i to: mjeru zabrane napuštanja boravišta iz člana 126. stav 1. ZKP BiH i mjeru zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKP BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved