Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:28 16.03.2020

N A R E D B A

Sud Bosne i Hercegovine, predsjednik Suda Ranko Debevec, na osnovu člana 11. stav 1. tačka g) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, čl. 1. i 17. Poslovnika o radu Suda Bosne i Hercegovine i člana 5. Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, prema procjeni trenutnih okolnosti i imajući u vidu neophodnost održavanja zakonitog rada Suda Bosne i Hercegovine, ali i zaštiti zdravlja sudija, stručnog sudskog osoblja i administrativnog osoblja, nakon održanog sastanka s predsjednicima Krivičnog, Upravnog i Apelacionog odjeljenja i registrarom Suda, i z d a j e

 

N A R E D B U

 

I

 

  1. Poštovati odluke kriznih štabova svih nivoa, od lokalnog do državnog.

 

  1. Suđenja održavati ili eventualno otkazivati po procjeni sudećeg vijeća ili sudije pojedinca, vodeći računa o području iz kojeg dolaze stranke, broju stranaka i neophodnosti održavanja konkretnog ročišta, sve u skladu sa zakonom.

 

  1. Spremačice redovno vršiti dezinfekciju zajedničkih površina, u skladu sa uputom.

 

  1. Spremačice, nakon suđenja, izvršiti temeljitu dezinfekciju sudnica.

 

  1. Portirnica i prijemne kancelarije, koristiti šalter za prijem dokumenata, bez neposrednog kontakta sa strankama.

 

  1. Uposlenici koji osjećaju zdravstvene tegobe ili imaju narušeno zdravstveno stanje ili pripadaju rizičnim skupinama, javiti se ljekaru radi eventualnog otvaranja bolovanja.

 

  1. Sudska policija osigurati protok stranaka bez zadržavanja u holu Suda. Dozvoljavati ulaz po troje posjetilaca za kratkotrajne posjete.

 

  1. Radno vrijeme od 8,30 sati do 15,30 sati.

 

II

Naredba stupa na snagu momentom izdavanja i važi do nove odluke.

 

 

                                                                                                      P R E D S J E D N I K

                                                                                            SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

 

                                                                                                            Ranko Debevec           


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved