Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:10 16.07.2019

Oslobađajuća presuda u predmetu Ahmet Sejdić

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Ahmeta Sejdića, nakon održanog glavnog pretresa, dana 16. jula 2019. godine, donio prvostepenu presudu  kojom je optuženi Ahmet Sejdić oslobođen optužbe da je počinio: pod tačkama 1-9. izreke krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), d), e) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a pod tačkama 10-11. izreke krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članovima 21, 29, 30, 31, 35. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona.

 

Optuženi se oslobađa optužbe da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH (u daljem tekstu: ARBiH) i Vojske RS, na teritoriji opština Rudo, Višegrad i Goražde, u vremenskom periodu od početka jula 1992. godine do sredine februara 1993. godine, u svojstvu komandanta brigade (odreda “Čole”) štaba Oružanih snaga ARBiH Opštine Višegrad (od 29.5.1992. do 26.9.1992. godine) i komandanta Prve višegradske brigade Armije RBiH (od 27.9.1992. godine do 17.10.1994. godine), kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba između ARBiH i Vojske RS, naredio, podstrekavao, pomagao, učinio, dozvolio, omogućio, saglasio se ili na drugi način učestvovao u pripremanju, pomaganju i učinjenju protivzakonitog zatvaranja, preseljenja i raseljenja, namjernog nanošenja snažne tjelesne i duševne boli ili patnje (mučenja) i nečovječnog postupanja prema civilima i ratnim zarobljenicima te, iako je znao ili mogao znati, nije spriječio ili kaznio njemu podređena lica u namjernom nanošenju snažne tjelesne i duševne boli ili patnje (mučenju) i nečovječnom postupanju prema civilima i ratnim zarobljenicima i pljačkanju imovine stanovništva.

 

Na osnovu odredbe iz člana 189. stav 1. ZKP BiH, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 3. ZKP BiH, oštećeni se s imovinsko-pravnim zahtjevima upućuju na parnicu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved