Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:31 12.03.2019

Oslobađajuća presuda u predmetu Rade Vlasenko i dr.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu Rade Vlasenko i dr., nakon vijećanja i glasanja, donijelo je, a dana 12. marta 2019. godine objavilo presudu kojom je optuženi Rade Vlasenko oslobođen optužbe za krivično djelo ratni zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

Optuženi se oslobođa optužbe da je u periodu od 24.05.1992. godine do polovine augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematskog napada vojske, policijskih i paravojnih jedinica Srpske Republike Bosne i Hercegovine na civilno nesrpsko stanovništvo općine Prijedor, u svojstvu pripadnika Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine (kasnije Vojske Republike Srpske), znajući za takav napad, učestvovao, pomagao i poticao progon civilnog nesrpskog stanovništva na širem području Kozarca i okolnih mjesta u općini Prijedor, na vjerskoj, nacionalnoj i etničkoj osnovi, pri čemu je vršen napad na civilno nesrpsko stanovništvo na širem području Kozarca i okolnih mjesta uz upotrebu artiljerijskog i pješadijskog oružja, i to ubistvima i nanošenjem velikih patnji i povreda tjelesnog integritata i drugim nečovječnim djelima slične prirode preduzetim u namjeri nanošenja velike patnje, ozbiljnih fizičkih i psihičkih povreda i narušavanja zdravlja, tako što je:

 

neutvrđenog datuma u toku jula ili početkom augusta 1992. godine, nakon što je naoružan vatrenim oružjem došao u logor Trnopolje, zajedno sa pripadnikom Vojske Republike Srpske iz logora izveo tri zatočena civila, koje su odveli u mjesto Brđane, općina Prijedor na prinudni rad, kojom prilikom su pucanjem iz vatrenog oružja lišili života jednu osobu, čime bi počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a) KZ BiH i članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

 

Na osnovu odredbe iz člana 189. stav 1. ZKP BiH, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved