Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:52 10.05.2019

Oslobađajuća presude u predmetu Jadranko Šaran i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protivih optuženih Jadranka Šarana, Samira Šabića i Zijada Kadića, nakon održanog glavnog pretresa, dana 10. maja 2019. godine, donio prvostepenu presudu kojom su optuženi Jadranko Šaran, Samir Šabić i Zijad Kadić oslobođeni od optužbe za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), e) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) i krivično djelo neopravdano odgađanje povratka ratnih zarobljenika iz člana 182., u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona.

 

Optuženi se oslobađaju optužbe da su za vrijeme oružanog sukoba u BiH između Armije RBiH i Vojske RS, u periodu od 17. 9. 1995. godine, kada je područje opštine Bosanska Krupa stavljeno pod kontrolu A RBiH, i dalje nakon 14.12.1995. godine kao dana potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, pa sve do 12.7.1996. godine, Jadranko Šaran, u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Bosanska Krupa, Samir Šabić u svojstvu komandira Policijskog odjeljenja Jasenice pri Stanici javne bezbjednosti Bosanska Krupa, Zijad Kadić u svojstvu policajca Policijskog odjeljenja Jasenice pri Stanici javne bezbjednosti Bosanska Krupa, zajedno sa NN pripadnicima ARBiH i drugim njima poznatim NN pripadnicima SJB Bosanska Krupa, suprotno pravilima međunarodnog prava, naredili, počinili, podstrekavali, propustili, omogućili, organizovali, usaglašavali se i pomagali protivzakonito zatvaranje civilnog stanovništva srpske i jednog civila hrvatske nacionalnosti, ubistvo, nehumano i nečovječno postupanje, namjerno nanošenjenje tjelesnog i duševnog bola, nepoštovanje osnovnih garancija lica koja ne učestvuju ili su prestala direktno učestvovati u neprijateljstvima, nepoštovanje minimalnih prava lica koja su lišena slobode iz razloga u vezi s oružanim sukobom, ugrožavanje opšte zaštite od opasnosti civilnog stanovništva, nepostupanje u skladu sa principom najboljeg interesa djeteta za vrijeme oružanog sukoba, a Jadranko Šaran, suprotno pravilima međunarodnog prava, naredio, počinio, podstrekavao, propustio, omogućio, usaglašavao se i pomagao neopravdano odgađanje povratka ratnih zarobljenika i civilnih lica srpske i hrvatske nacionalnosti i nakon završetka oružanog sukoba na području opštine Bosanska Krupa dana 17. 9. 1995 godine, i dalje nakon završetka oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini potpisivanjem Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 14. 12. 1995. godine, iako je Republika Bosna i Hercegovina bila obavezna da u roku od 30 dana po potpisivanju Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini izvrši oslobađanje svih zarobljenika a Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija br. 1019 od 09.11.1995. godine, članom 5. propisana je obaveza da svi centri za zatvaranje lica na teritoriji RBiH, budu odmah i momentalno zatvoreni, pa iako je za nezakonita postupanja svojih podređenih, počinjeno djelo ubistva, nehumano i nečovječno postupanje, namjerno nanošenjenje tjelesnog i duševnog bola, te počinjena druga nečovječna djela, a Jadranko Šaran i Samir Šabić znali ili mogli znati, pa nisu preduzeli nužne i razumne mjere da se to spriječi, odnosno nisu poduzeli nužne i razumne mjere da počinioci tih djela budu kažnjeni.

 

U skladu sa članom 189. stav 1. ZKP BiH optuženi se oslobađaju naknade plaćanja troškova postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

 

Na osnovu člana 198. stav 3. ZKP BiH oštećeni se sa eventualnim imovinskopravnim zahtjevom upućuju na parnicu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved