Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

08:28 23.08.2019

Petar Tasić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu Momir Tasić i dr. donijelo presudu kojim se žalba odbrane optuženog Momira Tasića odbija kao neosnovana, dok se žalba branioca optuženog Petra Tasića djelimično uvažava, te se presuda broj S1 1 K 024006 17 Kri od 6.9.2018. godine preinačava u odnosu na optuženog Petra Tasića u pogledu odluke o kazni, tako što se optuženi Petar Tasić za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama g) i i) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BIH), u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. istog Zakona uz primjenu odredbi iz članova 39, 42, 48, 49. i 50. stav 1. tačka a) KZ BiH, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, dok se u ostalom dijelu prvostepena presuda potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 24006 17 Kri od 6.9. 2018. godine, optuženi Momir Tasić oglašen je krivim što je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom i) i tačkom g) KZ BiH, sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. istog Zakona, a optuženi Petar Tasić krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom i) KZ BiH, sve u vezi sa članom 29. istog Zakona.

Sud je optuženog Momira Tasića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, a optuženog Petra Tasića na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina. Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, u vezi sa odredbama članova 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima, djelimično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene strane.

 

Istom presudom, a na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, optuženi Mirko Tasić oslobođen je od optužbe da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama g), i) i k) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

 

Protiv navedene presude žalbe su blagovremeno izjavili branioci optuženih Momira Tasića i Petra Tasića. Branilac optuženog Momira Tasića žalbu je izjavio zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH usvoji žalbu u cijelosti, ukine prvostepenu presudu, zakaže pretres i ponovo sasluša neke svjedoke.

 

Branilac optuženog Petra Tasića, žalbu je izjavio zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu, povrede člana II/3. tačke e) Ustava BiH, te člana 6. stav 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (EKLJP), s prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH uvaži žalbu, te pobijanu presudu preinači u njenom osuđujućem dijelu na način što će optuženog Petra Tasića osloboditi od optužbe ili pak da ukine žalbom pobijanu presudu u osuđujućem dijelu i odredi održavanje pretresa koji će se provesti pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Tužilaštvo BiH je dostavilo odgovore na žalbe branilaca optuženih, s prijedlogom da iste budu odbijene kao neosnovane, te da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u cijelosti potvrdi prvostepenu presudu u odnosu na optužene Momira Tasića i Petra Tasića.

 

Na sjednici vijeća Apelacionog odjeljenja, održanoj 31.1.2019. godine, shodno odredbama člana 304. ZKP BiH, branioci optuženih su ostali kod pismeno iznijetih žalbenih prigovora i razloga žalbi, a optuženi su se pridružili navodima svojih branilaca. Tužilac je također ostao kod prijedloga iz odgovora na žalbu.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved