Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:14 07.01.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Brane Petković

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 23.11.2020. godine optužnicu u predmetu Brane Petković koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), b) i c) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i to:

 

  1. napad na civilno stanovništvo i naselja, a ti napadi su kao posljedicu imali smrt, teške tjelesne povrede ili teška narušenja zdravlja;
  2. napad bez izbora cilja kojim se ozljeđuje civilno stanovništvo;
  3. ubijanje, namjerno nanošenje osobi snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje (mučenje), nečovječno postupanje, a

 

sve u vezi s članom 21. KZ BiH i članom 180. stav 2. KZ BiH.

 

U optužnici se, pored ostalog, navodi da je optuženi Brane Petković kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba, kao nadređena osoba de iure i de facto komandiru Rejonskog štaba Teritorijalne odbrane Srpske opštine Goražde, komandirima i pripadnicima čete Opštinskog štaba TO Srpske opštine Goražde, iako je znao ili mogao znati da se njemu podređeni pripadnici spremaju da izvrše krivično djelo, odnosno da su već učinili krivično djelo, propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje krivičnog djela, odnosno da učinioci tog djela budu kažnjeni.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved