Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:31 28.12.2018

Potvrđena optužnica u predmetu Goran Mojović

Sud Bosne i Hercegovine je dana 19. oktobra 2018. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Gorana Mojovića tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa članom 183. stav 1., a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Goran Mojović dana 02.08.1992. godine, u večernjim satima, u vrijeme širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad, te da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, u svojstvu načelnika Inžinjerijske jedinice Taktičke grupe Foča, vršio progon bošnjačkog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi postupajući suprotno pravilima međunarodnog prava, i to odredbama člana 16. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1947. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba iz 1977. godine, odredbama člana 1., 4. i 19. Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954. godine, koje odredbe su ujedno i međunarodno običajno pravo, tako što je eksplozijom uništio kulturno-historijski i vjerski spomenik koji je bio namijenjen vjerskim, odgojnim i kulturnim ciljevima i potrebama Bošnjaka, i to tako da je u večernjim satima došao u vojne prostorije Taktičke grupe Foča u Velečevu – općina Foča, u kojima su bili smješteni pripadnici inžinjerijske jedinice, i u prisustvu nekoliko pripadnika inžinjerijske jedinice, među kojima se nalazio i Rajko Milošević, postupio po naredbi da se sruši „Aladža“ džamija, koja je izgrađena u periodu 1550.-1551. godine i koja je od 1950. godine bila stavljena pod zaštitu države, tako što je prenio tu naredbu prisutnim pripadnicima Inžinjerijske jedinice, nakon čega su dvojica prisutnih srpskih vojnika odbili da izvrše tu naredbu, dok je Rajko Milošević pristao da izvrši naredbu, te je nakon toga zajedno sa Goranom Mojovićem otišao do Vojnog magacina „Livade“ u općini Foča gdje su preuzeli oko 25 protivtenkovskih mina te štapin, upaljače, kapisle i drugi potrebni materijal za aktiviranje ovih mina, koje su u vojnoj kampanjoli koju je koristio Goran Mojović, odvezli pred „Aladža“ džamiju, koja se nalazila na desnoj obali rijeke Ćehotine u istočnom dijelu grada Foče, a zatim su mine i ostali materijal istovarili te su ih Goran Mojović i Rajko Milošević postavili na odgovarajuća mjesta oko i unutar džamije, a zatim ih aktivirali te eksplozijom u potpunosti srušili „Aladžu“ džamiju.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved