Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:47 06.04.2017

Potvrđena optužnica u predmetu Kemal Čaušević i dr.

U skladu sa rješenjem Suda BiH od 08.03.2017. godine koje je postalo pravosnažno 09.03.2017. godine,  potvrđena je optužnica u odnosu na optužene Čaušević Kemala i Karić Sedineta, na način da je potvrđena tačka 1. u odnosu na Čaušević Kemala i Karić Sedineta, tačka 2. i 3. u odnosu na Čaušević Kemala, dok je tačka 1. optužnice odbijena u odnosu na Sadiković Anesa.

 

Tačka 1. optužnice tereti optuženog Kemala Čauševića da je počinio krivčno djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217.stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, tačka 2. krivično djelo pranje novca iz člana 209, stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ BiH i tačka 3. krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1 KZBiH, sve u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona BiH.

Tačka 1. optužnice tereti optuženog Karić Sedineta za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Pod tačkom 1. optužnica navodi da je optuženi Čaušević Kemal, kao službena osoba zahtijevao dar da u okviru svoje funkcije izvrši što ne bi smio izvršiti, a optuženi Karić Sedinet službenoj osobi u institucijama BiH učinio dar da u okviru svoje funkcije izvrši što ne bi smjela izvšiti, na način da je optuženi Karić, kao vlasnik firme „Obitex“ d.o.o. Srebrenik i „KS Obitex“ d.o.o. Laktaši predavao novčane iznose optuženom Čauševiću za uvoz tekstila po broju uvezenih kamiona u periodu od 2007. godine do februra 2011. godine, te za navedeni period predao novac u ukupnom iznosu od 425.000,00 KM u zamjenu za favoriziranje firme kao uvoznika tekstila kroz poslovanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH i odlukama optuženog Čauševića, kao direktora UIO BiH.

Pod tačkom 2. optužnica navodi da je optuženi Čaušević Kemal u vremenskom periodu od novembra  2004. do kraja 2012. godine, novac za koji je znao da potiče iz krivičnih djela upotrijebio tako što je u cilju prikrivanja stvarnog porijekla novca isti stavio u legalne tokove na način da je kupovao nekretnine u iznosu od najmanje 1.261.760.43 KM.

Pod tačkom 3. u optužnici se navodi da je optuženi Čaušević Kemal, nakon što je završen postupak za međunarodnu konkurenciju i prikupljanje ponuda za vršenje usluga štampanja poreskih markica na vrijednosnom papiru sa zaštitom, prekoračio svoja ovlaštenja i odlučujući izvan nadležnosti svog rada pravnom licu „Glas Srpski – Grafika“ A.D. Banja Luka pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 200.000,00 KM, čime je za navedeni iznos oštetio budžet institucija Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved