Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:36 05.12.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Malko Koroman

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 28.11.2019. godine, optužnicu u predmetu Malko Koroman, koja optuženog Malku Koromana tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

U optužnici se, pored ostalog, navodi da je optuženi Malko Koroman od kraja marta 1992. pa do decembra 1992. u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske (VRS), Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike BiH, kasnije Republike Srpske, srpskih paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Pale, znajući za takav napad i svjestan da njegove radnje čine dio tog napada, vršio dužnost načelnika Stanice javne bezbjednosti Pale (SJB Pale). Optuženi je, navodi se u optužnici, rukovodio SJB Pale tako što je organizirao njen rad, usmjeravao i koordinirao aktivnostima pripadnika policije aktivnog i rezervnog sastava SJB Pale kao i specijalne jedinice policije SJB Pale, a samim tim bio je odgovoran za zakonito izvršavanje poslova i zadataka pripadnika policije SJB Pale kojima je bio nadređen i nad kojima je imao stvarnu i efektivnu kontrolu. Optuženi je, navodi se u optužnici, postupajući sa diskriminatorskom namjerom počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva općine Pale zasnovan na nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, protivpravnim zatvaranjem, nečovječnim zatočenjima u nehumanim uvjetima suprotno osnovnim pravilima međunarodnog humanitarnog prava.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved