Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:28 03.07.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Mehmed Dobrača

Sud Bosne i Hercegovine je dana 25. juni 2019. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Mehmeda Dobraču tereti da je počinio krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) Krivičnog zakona BiH i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Mehmed Dobrača za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske Republike Srpske, na području opštine Rogatica i Goražda, u periodu od početka mjeseca juna 1995. godine do kraja 1995. godine, u svojstvu referenta za štabno-bezbjednosne i vojno-policijske poslove pri organu bezbjednosti 81. divizije Armije BiH od početka februara 1995. godine do druge polovine oktobra 1995. godine i pomoćnika komandanta za bezbjednost 81. divizije Armije BiH od druge polovine oktobra 1995. godine do kraja 1995. godine, postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe zajedničkog člana 3. stav 1. tačka a) III Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima i IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.8.1949. godine i članova 86. i 87. Dopunskog protokola I, oduzimanjem slobode i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved