Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:47 10.05.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Selman Husejin i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 11. 2. 2019. godine, optužnicu u predmetu Selman Husejin i dr. koja optuženog Selmana Husejina tereti da je počinio produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a pravno lice Opća zadruga E – Ekonomija P.O. Kiseljak krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, u vezi sa članom 54. i članom 124. tačka c) istog Zakona.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Selman Husejin, u formalnom svojstvu direktora – osobe ovlaštene za zastupanje pravnog lica Opća Zadruga E – Ekonomija P.O. Kiseljak bez ograničenja ovlaštenja, upravljao inkriminisanim poslovanjem pravnog lica Opća Zadruga E – Ekonomija P.O. Kiseljak, u periodu oktobar 2013 – decembar 2016. godina, te izbjegao platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM.

 

Optuženo pravno lice Opća Zadruga E – Ekonomija P.O. Kiseljak je, kao pravno lice, raspolagalo protivpravnom imovinskom koristi u iznosu od 554.373,76 KM koju je u ime, za račun i u korist iste ostvario optuženi Selman Husejin.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved