Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:18 31.05.2018

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Azra Bašić

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optužene Azre Bašić nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je presudu kojom se žalbe braniteljice optužene Azre Bašić i Tužilaštva BiH, izjavljene protiv presude Suda Bosne i Hercegovine, odbijaju se kao neosnovane, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 018557 17 Kri od 12.02.2018. godine potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine (Sud BiH), broj: S1 1 K 018557 17 Kri od 12.02.2018. godine, optužena Azra Bašić oglašena je krivom da je radnjama opisanim u tačkama od 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., i 12. izreke presude počinila krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije(KZ SFRJ) koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ, a radnjama opisanim u tačkama 2., 9., i 10. izreke presude počinila krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ u vezi sa članom 22. KZ SFRJ, te je navedenom presudom Sud optuženu Azru Bašić primjenom navedenih zakonskih odredbi i na osnovu odredbi člana  38. i 41. KZ SFRJ, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

 

Optuženoj je na osnovu člana 50. stav 1. KZ SFRJ u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u periodu od 15.03.2011.godine pa nadalje.

 

Nasuprot navedenom, istom presudom optužena je na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, oslobođena optužbe da je radnjama opisanim u tačkama 1., 2. i 3. podtačka IV. izreke presude počinila krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ u vezi sa članom 22. KZ SFRJ. U odnosu na oslobađajući dio presude, na osnovu odredbi člana 189. stav 1. ZKP BiH, optužena je oslobođena obaveze da naknadi troškove krivičnog postupka i sudskog paušala koji u cjelini padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

 

Protiv navedene presude žalbe izjavilo je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja (član 299. ZKP BiH) i odluke o krivičnopravnoj sankciji  (član. 300. stav 1.ZKP BiH) sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH žalbu uvaži i, na osnovu člana 315. stav 2. ZKP BiH, člana 299. stav 1. i člana 300. stav 1. ZKP BiH, ukine prvostepenu presudu u oslobađajućem dijelu i odredi održavanje glavnog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Žalbu je blagovremeno izjavila braniteljica optužene, i to  iz svih žalbenih osnova navedenih u članu 296. ZKP BiH, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće ovog suda na osnovu člana 314. ZKP BiH žalbu uvaži, te preinači osuđujući dio presude na način da donese oslobađajuću presudu  za optuženu, ili na osnovu člana 315. ZKP BiH rješenjem ukine prvostepenu presudu u tom dijelu  i odredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem.

 

Tužilaštvo BiH je dana, 06.03.2018.godine dostavilo odgovor na žalbu braniteljice optužene, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH odbije žalbu braniteljice kao neosnovanu. Takođe, braniteljica optužene je dana, 08.03.2018.godine dostavila odgovor na žalbu Tužilaštva BiH, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH odbije žalbu Tužilaštva kao neosnovanu, te u oslobađajućem dijelu potvrdi prvostepenu presudu.

 

Na sjednici Apelacionog vijeća, održanoj dana, 18.04.2018. godine tužilac Tužilaštva BiH, kao i branioci optuženih ostali su pri svojim navodima iznesenim u žalbi, odnosno odgovorima na iste, s tim da se braniteljica optužene detaljnije osvrnula na navode Tužilaštva iznesene u odgovoru na žalbu odbrane, uloživši pri tome svoje izlaganje i u pisanoj formi. Optužena se saglasila sa navodima svoje braniteljice iznijete kako u žalbi tako i u odgovoru na žalbu, osporivši još jednom svoju odgovornost za djela koja su joj stavljena na teret.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved