Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:40 22.07.2019

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Boško Dević

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženog Boška Devića donijelo presudu kojom se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, žalba optuženog Boška Devića, kao i žalba branioca optuženog odbijaju kao neosnovane, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 024100 17 Kri od 7.12.2018. godine, potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 024100 17 Kri od 7.12.2018. godine, optuženi Boško Dević oglašen je krivim da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), te je na osnovu odredbe člana 285. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH) uz primjenu odredaba članova 39, 40. i 48. KZ BiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Istom presudom, primjenom odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, oštećeni su sa imovinskopravnim zahtjevima upućeni na parnicu.

 

Protiv navedene presude, žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH, i to zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji iz člana 300. stav 1. ZKP BiH s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u cijelosti uvaži žalbu kao osnovanu i preinači prvostepenu presudu u dijelu odluke o kazni, te da optuženom Bošku Deviću izrekne kaznu zatvora u dužem trajanju.

 

Protiv navedene presude, žalbu je izjavio optuženi Boško Dević lično, jer smatra da presuda nije pravična niti zakonita, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH nakon provedenog postupka donese presudu kojom će se uvažiti žalba i preinačiti prvostepena presuda, tako što će optuženi biti oslobođen optužbi da je počinio krivično djelo za koje se tereti te da mu se ukinu sve mjere zabrane koje su mu određene. Branilac optuženog Boška Devića izjavio je žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja iz člana 296. tačka a) i c) ZKP BiH, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja uvaži žalbu branioca optuženog i da na osnovu odredaba člana 315. stav 1. tačka a) i b) ZKP BiH ukine presudu i odredi održavanje pretresa.

 

Odgovor na izjavljenu žalbu Tužilaštva BiH blagovremeno su dostavili branilac optuženog i lično optuženi Boško Dević, s prijedlogom da se ona odbije kao neosnovana. Tužilaštvo BiH dostavilo je odgovor na žalbu branioca optuženog Boška Devića, kao i na žalbu optuženog Boška Devića sa istim prijedlogom.

 

Na osnovu člana 304. ZKP BiH, dana 21.6.2019. godine, održana je sjednica Apelacionog vijeća na kojoj su tužilac i branilac ukratko izložili izjavljene žalbe i odgovore, ističući da u cijelosti ostaju kod istih. Optuženi se saglasio s navodima branioca ističući da u cijelosti ostaje kod žalbe koju je izjavio.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved