Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:31 03.03.2017

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Dragan Glogovac

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 10. februara 2017. godine drugostepenu presudu od 12. januara 2017. godine kojom je žalba branioca optuženog Glogovac Dragana odbijena kao neosnovana  i presuda Suda Bosne i Hercegovine od 26. septembra 2016. godine potvrđena.

 

Prvostepenom presudom optuženi Dragan Glogovac je oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ i u vezi sa članom 22. istog Zakona.S tim u vezi, Sud je optuženom Glogovac Draganu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

 

Protiv navedene presude, žalbu je izjavio branilac optuženog zbog: bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće uvaži žalbu i pobijanu presudu ukine u cijelosti, te odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Tužilaštvo BiH je dostavilo odgovor na žalbu u kojem predlaže da se žalba branioca optuženog Dragana Glogovca odbije kao neosnovana i potvrdi pobijana presuda.

 

  • Na sjednici Apelacionog vijeća održanoj 12. januara 2017. godine, branilac je ukratko izložio sadržaj podnesene žalbe, ističući da u cijelosti ostaje kod žalbenih razloga i prijedloga. Tužilac je odgovarajući na predmetnu žalbu, istakao da su svi žalbeni prigovori neosnovani, te je predložio da se žalba odbije u cijelosti.
  • Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama istaknutih žalbenih razloga i navoda, Apelaciono vijeće donijelo je navedenu odluku.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved