Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:35 12.04.2019

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Milan Todović

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženog Milana Todovića donijelo presudu kojom se žalba odbrane odbija kao neosnovana, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 021644 18 Kri od 04.12.2018. godine, potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom broj S1 1 K 021644 18 Kri od 4.12.2018. godine, optuženi Milan Todović je oglašen krivim da je radnjama opisanima u izreci presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. KZ BiH u vezi sa tačkom g), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, pa je prvostepeni sud primjenom navedenih zakonskih propisa i članova 40, 42. i 48. KZ BiH optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, presudom je djelimično usvojen imovinskopravni zahtjev, pa se optuženi Milan Todović obavezao da na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 13.100,00 KM, sve sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja, u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude, pod prijetnjom izvršenja. Istom presudom je kao neosnovan odbijen imovinskopravni zahtjev oštećene preko dosuđenog iznosa nematerijalne štete , te se u tom dijelu oštećena upućuje na parnični postupak.

 

Na osnovu odredbe člana 188. stav 4. ZKP BiH, optuženi je pobijanom presudom oslobođen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavio branilac optuženog Milana Todovića, i to zbog povrede krivičnog zakona, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH žalbu uvaži, prvostepenu presudu preinači u tom smislu što će optuženom Milanu Todoviću izreći blažu kaznu.  

 

Odgovor na predmetnu žalbu izjavilo je Tužilaštvo BiH, sa prijedlogom da se žalba odbrane optuženog odbije kao neosnovana.

 

Na osnovu člana 304. stav 4. ZKP BiH, dana 12.03.2018. godine održana je sjednica Apelacionog vijeća na kojoj je branilac usmeno iznio navode iz žalbe, te izjavio da u cijelosti ostaje pri istaknutim žalbenim prigovorima. Optuženi Milan Todović se pridružio navodima svog branioca. Postupajući tužilac je usmeno iznio svoj odgovor na izjavljenu žalbu odbrane, te predložio da se ista u cijelosti odbije kao neosnovana.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved