Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:15 22.08.2019

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Milisav Ikonić i dr.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu Milisav Ikonić i dr. donijelo presudu kojim se žalba odbrane optuženog Milisava Ikonića odbija kao neosnovana, pa se potvrđuje prvostepena presuda ovog Suda – broj S 1 1 K 018442 15 Krl od 14.9.2018. godine.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine broj S1 1 K 018442 15 Krl od 14.9.2018. godine, optuženi Milisav Ikonić je oglašen krivim da je radnjama opisanim u tački I izreke presude, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ, čime je optuženog Milisava Ikonića Sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina. U izrečenu kaznu optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 3.3. do 3.4.2015. godine.

 

Istom presudom u tački II na osnovu člana 284. tačka c) ZKP BiH, optuženi Zoran Ilić je oslobođen od optužbe da je radnjama opisanim u izreci, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ. Na osnovu odredbe člana 189. stav 1. ZKP BiH optuženi Ilić je oslobođen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, koji padaju na teret budžetskih sredstava. U skladu sa članom 198. stav 2. ZKP BiH oštećeni je s imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu.

 

Protiv osuđujućeg dijela prvostepene presude žalbu je izjavila braniteljica optuženog Milisava Ikonića i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji. Žalbom se predlaže da vijeće Apelacionog odjeljenja pobijanu presudu preinači i optuženog oslobodi od optužbe ili da presudu ukine i odredi održavanje pretresa.

 

Odgovor na žalbu dostavilo je Tužilaštvo BiH 10.12.2018. godine, u kojem se navodi da je žalba braniteljice neosnovana i predlaže da se žalba odbije.

 

Na sjednici vijeća Apelacionog odjeljenja, održanoj dana 14.2.2019. godine, braniteljica optuženog izjavila je da ostaje u cijelosti kod navoda iz pismeno podnesene žalbe, kao i Tužilaštvo BiH kod navoda da je žalba neosnovana i da je treba odbiti i potvrditi prvostepenu presudu.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved