Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:13 20.04.2020

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Radomir Šušnjar

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane javne sjednice, dana 11.02.2020. godine, donijelo je presudu kojom je žalbu branioca optuženog Radomira Šušnjara odbilo kao neosnovanu, te potvrdilo presudu broj S1 1 K 002680 18 Kri od 30. 10. 2019. godine.

Radomir Šušnjar je prvostepenom presudom oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 22. istog Zakona, pa ga je Sud, za navedeno krivično djelo, na osnovu navedenih zakonskih odredaba, uz primjenu odredbi članova 33, 38. i 41. KZ SFRJ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

 

Protiv navedene presude, žalbu je blagovremeno izjavio branilac optuženog, i to zbog: bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede Krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnoj sankciji sa prijedlogom da Apelaciono vijeće žalbu uvaži u cijelosti, preinači presudu shodno odredbi člana 314. ZKP BiH i donese presudu kojom se optuženi Radomir Šušnjar oslobađa od optužbe, te mu ukine mjeru pritvora i odmah pusti na slobodu ili da pobijanu presudu ukine radi postojanja apsolutno bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i odredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Suda BiH, u skladu sa odredbom člana 315. ZKP BiH.

 

Tužilaštvo je dostavilo odgovor na žalbu sa prijedlogom da Sud žalbu odbije kao neosnovanu i potvrdi prvostepenu presudu.

 

 

Javna sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 11. 2. 2020. godine na kojoj su branilac i Tužilaštvo ostali kod pismeno iznijetih žalbenih prigovora i razloga, odnosno odgovora na žalbu, usmeno ih elaboriravši dok se optuženi saglasio sa navodima svog branioca, osporivši još jednom svoju odgovornost za djelo koje mu je stavljeno na teret. Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, shodno članu 306. ZKP BiH, Apelaciono vijeće donijelo je odluku kako je navedeno.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved